Stäng X

Din integritet & GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. För oss är det självklart att följa dataskyddsförordningen (GDPR), men vi har alltid haft största respekten för dina personuppgifter. Det betyder, bland annat, att vi aldrig har använt de uppgifterna vi har haft om dig till mer än det nödvändiga.

Nu, genom vårt arbete med implementeringen av GDPR, har vi även haft en fullständig genomgång av våra rutiner för hantering och lagring av alla personuppgifter som finns hos oss. Vi kommer att fortsätta arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation även i framtiden.

Vår Policy

Storegarden AB, på denna sida benämnt som Storegarden, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som Storegarden erbjuder på dessa webbsidor, vår webbshop, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler. 

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Storegarden digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Storegarden erbjuder via Storegarden digitala kanaler och via försäljningskanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Storegarden digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vår behandling av personuppgifter - vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Storegarden tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Storegarden komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Storegarden digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Storegarden och andra via Storegarden plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Storegardens webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Storegarden anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Storegarden komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Storegarden har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Storegardens rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Storegarden, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Storegarden och från dess bolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Storegarden behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Storegarden skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Storegarden värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast personal med uppgift att hantera personuppgifter kommer att ha tillgång till dessa.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Storegarden kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Storegardens räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Storegardens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Storegardens räkning undertecknar alltid avtal med Storegarden för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Storegarden kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part, förutom t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Storegarden behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Storegardens digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Storegarden ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Storegarden på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Storegarden behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta Storegardens dataskyddsombud via mejl eller via post:

hej@store-garden.com

Storegarden AB

Data Protection Officer

Örum Storegården 1

52496 LJUNG

 

Ändring av denna integritetspolicy

Storegarden kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Storegardens webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-22

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter

Handla

Information

godnattpuss

Moms visas: